Een klacht melden

Klik op onderstaande knop voor onze volledige klachtregeling. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat ouders kunnen doen als zij ontevreden zijn of een klacht hebben. Ook beschrijft de klachtregeling hoe de klachten van ouders worden behandeld en geregistreerd.

Klachtenregeling
blauw blokje groen blokje rood blokje

Klachtenloket Kinderopvang

Wij doen ons uiterste best om goed voor uw kind(eren) te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over wat u kunt doen.

Bekijk hier de folder

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Het protocol ondersteunt ons in het signaleren en handelen bij zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het geeft handvatten voor overleg met collega’s, ouders, en indien nodig andere instanties.

Bekijk de meldcode hier
blauw blokje sfeer groen blokje rood blokje

Wij vinden het erg belangrijk om een goede vertrouwensband te hebben met ouders en verzorgers. Als er iets is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het is voor alle betrokken partijen het prettigst als een klacht zo snel mogelijk wordt besproken en afgehandeld. Ouders of verzorgers bespreken bij voorkeur een klacht eerst met een pedagogische medewerker of leidinggevende die direct erbij betrokkenen is. Zo kunnen we samen zo snel mogelijk tot een oplossing komen.

Wilt u niet direct met ons contact opnemen? Ouders kunnen ook hun klacht met de oudercommissie bespreken. De oudercommissie kan advies geven en dienen als bemiddelaar tussen ouders en Kindercentrum De Kleine Houtrakkers. Alle klachten worden volgens ons klachtreglement behandeld. Als de opties niet tot bevredigende oplossingen leiden, kan er ook een formele klacht worden ingediend.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen ouders extern om informatie, raad en advies vragen. Dit kan bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Kindercentrum De Kleine Houtrakkers is ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Hier kunt u het geschil aanmelden via de website www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op: De geschillencommissie.